Autismespekter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Sjekkliste for screening.

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: blodprøver på indikasjon.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 13-04-2016

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Sjekkliste for screening.

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: blodprøver på indikasjon.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • manglende språkutvikling
 • selvskading eller alvorlig utagerende atferd
 • epilepsi
 • store søvnforstyrrelser/endring av døgnrytme
 • urotilstand som vanskeliggjør omsorg og opplæring
 • samtidige symptomer på tvang
 • tics
 • depresjon
 • sansedefekter
 • grad av utviklingshemming
 • skolefravær/vegring
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold

Screening for autismespekterforstyrrelse

Kjennetegn / til stede?

Ja

Nei

Vet ikke/ uklart

Har personen betydelig svikt i sosialt samspill

   

Har personen betydelig svikt i eller avvikende kommunikasjon

   

Har personen begrenset interessefelt, og/eller repetitiv stereotyp atferd

   

Har ovennevnte vansker vist seg før ungdomsalder

   

Kryss av for hvert spørsmål. Ved to eller flere ja-avkrysninger, bør pasienten henvises til undersøkelse for autismespekterforstyrrelse.

Søk i NEL for "Autisme"

Andre profesjonelle Vis 13 treff »

Pasientinformasjon Vis 16 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.08.2019

Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, intensiv opplæring, atferds regulerende tiltak, miljørettede tiltak samt veiledning og opplæring til foreldre og pasient, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk. Medisinering/medikamentutprøvning kan også være aktuelt.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • manglende språkutvikling
 • selvskading eller alvorlig utagerende atferd
 • epilepsi
 • store søvnforstyrrelser / endring av døgnrytme
 • urotilstand som vanskeliggjør omsorg og opplæring
 • samtidige tvangssymptomer
 • tics
 • depresjon
 • sansedefekter
 • grad av utviklingshemming
 • skolefravær/vegring
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.