Nyrekreft - Φ

(U75)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arvelig belastning? Røyk?

Anamnese: Komorbiditet. Overvekt?

Aktuelt: Blod i urinen? Flankesmerter?

Funn: Palpabel oppfylling i flanke? BMI.

Suppl. us: Krea, eGFR. Ev. beskrivelse av CT- us og epikrise fra urolog.

Vurdering: Filterfunksjon / pakkeforløp for nyrekreft på grunnlag av ...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arvelig belastning? Røyk?

Anamnese: Komorbiditet. Overvekt?

Aktuelt: Blod i urinen? Flankesmerter?

Funn: Palpabel oppfylling i flanke? BMI.

Suppl. us: Krea, eGFR. Ev. beskrivelse av CT- us og epikrise fra urolog.

Vurdering: Filterfunksjon / pakkeforløp for nyrekreft på grunnlag av ...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
Ved klinisk mistanke om kreft kan fastlege utrede  selv . Merking .
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.

 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
Begrunnet mistanke om blærekreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:
 • Påvist malignitetssupekt lesjon i nyre
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søkeresultat for 'nyrekreft'

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om kreft i nyre oppstår ved følgende alarm- symptomer alene eller i kombinasjon:
 • Blod i urinen
 • Smerter i flankene
 • Palpabel oppfylling i flanke
 
 • Ved alle disse symptomene vil det være kreft kun hos et fåtall av pasientene. Det må foreligge en kombinasjon
 • av symptomer og/eller kjente risikofaktorer for at mistanken om kreft i nyre er sterkt nok begrunnet til at pasienten skal henvises til pakkeforløp.
 • Pasienter med mistanke om nyrekreft kan utredes hos fastlegen i samarbeid med bildediagnostisk avdeling med CT av nyrer/abdomen og eventuelt praktiserende spesialist i urologi eller på urologisk avdeling. Denne utredningen inngår da i filterfunksjonen før eventuelt inklusjon i pakkeforløp.
 • Ved hematuri er det større sannsynlighet for blærekreft enn for nyrekreft. Pasienten bør derfor fortrinnsvis inkluderes i Pakkeforløp for blærekreft
 • Påvist malignitetssuspekt lesjon i nyre
Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft. Eventuelle biopsisvar legges ved.
 •  Ved mistanke om kreft drøfter legen henvisning til urolog med pasienten og eventuelt pårørende.
 •  Ved begrunnet mistanke om nyrekreft, skal det informeres om:
  • Den begrunnede mistanken om nyrekreft
  • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • I 2012 fikk rundt 850 personer nyrekreft i Norge.
 • I 2012 var det rundt 3700 pasienter i live med nyrekreft.
 • Røyking er den viktigste risikofaktor for nyrekreft.
 • Nyrekreft er hyppigere hos pasienter med overvekt og langtkommen nyresvikt.
 • Noen svært få pasienter har genetisk økt risiko for nyrekreft.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for nyrekreft

Tabellene viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)25 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling11 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling11 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling11 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling43 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 02.12.2021

Nyrekreft

1 Mistanke

Mistanke om kreft i nyre oppstår ved følgende symptomer alene eller i kombinasjon:

 • Blod i urinen
 • Smerter i flankene
 • Palpabel oppfylling i flanke

2 Filterfunksjon

Ved alle disse symptomene vil det være kreft kun hos et fåtall av pasientene. Det må foreligge en kombinasjon av symptomer og/eller kjente risikofaktorer for at mistanken om kreft i nyre er sterkt nok begrunnet til at pasienten skal henvises til pakkeforløp.

Pasienter med mistanke om nyrekreft kan utredes hos fastlegen i samarbeid med bildediagnostisk avdeling med CT av nyrer/abdomen og eventuelt praktiserende spesialist i urologi eller på urologisk avdeling. Denne utredningen inngår da i filterfunksjonen før eventuelt inklusjon i pakkeforløp.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

 • Ved hematuri er det større sannsynlighet for blærekreft enn for nyrekreft. Pasienten bør derfor fortrinnsvis inkluderes i Pakkeforløp for blærekreft
 • Påvist malignitetssuspekt lesjon i nyre

4 Henvisning

Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft. Eventuelle biopsisvar legges ved.

5 Kommunikasjon

Ved begrunnet mistanke om nyrekreft, skal det informeres om:

 • Den begrunnede mistanken om nyrekreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Røyking er den viktigste risikofaktor for nyrekreft. Nyrekreft er hyppigere hos pasienter med overvekt og langtkommen nyresvikt. Noen svært få pasienter har genetisk økt risiko for nyrekreft.

Se også Pakkeforløp for nyrekreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021

Nyrekreft (U75 Ondartet svulst i nyre)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter avsluttet behandling.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen