Dyspepsi < 45 år

(D07)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv? Alkoholmisbruk?

Aktuelt: Debut og varighet. Beskr. av symptomer. Lokalisasjon? Tidl. magesår? Medikamenter? Konsekvenser?

Funn: AT? Abdomen. Palpasjonsømhet? Kliniske tegn til alkoholmisbruk?

Suppl. us: Hb, SR, leverfunksjonsprøver, blod i avføringen? Hp-serologi (ELISA) el. antigen i avføring

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv? Alkoholmisbruk?

Aktuelt: Debut og varighet. Beskr. av symptomer. Lokalisasjon? Tidl. magesår? Medikamenter? Konsekvenser?

Funn: AT? Abdomen. Palpasjonsømhet? Kliniske tegn til alkoholmisbruk?

Suppl. us: Hb, SR, leverfunksjonsprøver, blod i avføringen? Hp-serologi (ELISA) el. antigen i avføring

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • Nattlige symptome
 • Klinisk betydningsfulle prøveutfall
 • vedvarende symptomer med økende intensitet/fast lokalisasjon i abdomen over tid
 • symptomene har vært konsistent over 6 måneder
 • nattlige symptomer som vekker pasienten fra søvn
 • Ett eller flere av følgende tilleggsfaktorer må foreligge:
  • halsbrann
  • utfall i blodprøver assosiert med sykdom i GI-kanalen, inkl. pos. transglutaminase
  • positiv Helicobacter test ved valid metode
  • faste medikamenter assosiert med ulcus i GI traktus.
  • tidligere magesår
  • alkoholmisbruk
Forhold som reduserersannsynligheten for somatisk sykdom:
 • tilsvarende plager i nær familie
 • tidligere forbigående, uspesifikke fordøyelsesplager forenlig med funksjonelle tarmplager

Pasienter med funksjonelle tilstander er vanligvis mer sensitive for mekaniske stimuli i GI traktus, og endoskopisk undersøkelse vil ofte medføre mer ubehag.

Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet om det ikke gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:
 • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig sykdom), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
 • symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
 • fravær av individuelle faktorer som øker risiko, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • i praksis begrenset nytte av det tilbudet som er aktuelt
 • pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Søk i NEL for "Dyspepsi < 45 år"

Symptomer Vis 11 treff »

Andre profesjonelle Vis 40 treff »

Pasientinformasjon

Sykepleie Vis 19 treff »

 

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Ubehag, uvelhet og lette til moderate smerter som i hovedsak er lokalisert i øvre abdomen. Kan være relatert til væske og næringsinntak. Nyoppstått. Klassiske gallesteinssymptomer med postprandiale kolikksmerter under høyre costalbue eller i epigastriet faller utenfor. Varighet mindre enn seks måneder, ingen alarmsymptomer. Tre negative avføringsprøver med hensyn til okkult blod.

Ett eller flere av følgende tilleggsfaktorer må foreligge:

 • halsbrann
 • utfall i blodprøver assosiert med sykdom i magetarmkanalen, inkludert positiv transglutaminase
 • positiv Helicobacter test ved valid metode
 • faste legemidler assosiert med sårdannelse i GI traktus, spesielt ved bruk av flere slike legemidler samtidig, eller jevnlig/sporadisk NSAID/ASA bruk
 • tidligere magesår
 • alkoholmisbruk
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Undersøkelse av GI traktus, i første rekke øvre segmenter som spiserør, magesekk og tynntarm, eventuelt lever, galleveier og bukspyttkjertel. Mer omfattende utredning kan bli nødvendig avhengig av klinikk og alvorlighetsfaktorer.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
Økt alvorlighet ved:
 • Nattlige symptomer
 • Klinisk betydningsfulle prøveutfall
Utdypende forklaring på tilstand
Typisk lett fordøyelsesbesvær hos ung, frisk person uten påvirkning av søvn, funksjonstilstand og/eller allmenntilstand. Klassiske gallesteinssymptomer med postprandiale kolikksmerter under høyre costalbue eller i epigastriet faller utenfor.

Kjennetegn:

 • fravær av halsbrann og svelgebesvær
 • ingen alarmsymptomer
 • normale blodprøver inkludert transglutaminase
 • negativ helicobacterstatus ved valid test
 • ingen faste legemidler eller jevnlig sporadisk bruk av NSAID/ASA
 • ingen ulcusanamnes
 • ikke alkoholmisbruk
 • tre negative avføringsprøver med hensyn til okkult blod
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Videre oppfølging i primærhelsetjenesten.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Forhold som øker alvorlighet:

 • vedvarende symptomer med økende intensitet/fast lokalisasjon i abdomen over tid
 • symptomene har vært konsistent over 6 måneder
 • nattlige symptomer som vekker pasienten fra søvn

Forhold som reduserer

sannsynligheten for somatisk sykdom:

 • tilsvarende plager i nær familie
 • tidligere forbigående, uspesifikke fordøyelsesplager forenlig med funksjonelle tarmplager
Pasienter med funksjonelle tilstander er vanligvis mer sensitive for mekaniske stimuli i GI traktus, og endoskopisk undersøkelse vil ofte medføre mer ubehag.

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021

Funksjonell Dyspepsi (D07 Dyspepsi/fordøyelsesbesvær)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved behov for mer enn 7 dagers sykmelding revurder tilstand og situasjon
 • Dersom arbeidssituasjonen anses som medvirkende årsak bør tilrettelegging på arbeidsplassen vurderes, og evt kontakt med bedriftshelsetjenesten.
 • Hvis arbeidsforhold er en vesentlig årsak til uakseptable plager og tilrettelegging ikke er mulig bør skifte av arbeid vurderes.
 • Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen